• استاد اخيرا خبر يافتيم‌ كه‌ در دانشگاه‌ تبريز به‌ تدريس‌ زبان‌ تركي‌ مي‌پردازيد،ممكن‌ است‌ بفرمائيد كه‌ كدام‌ دانشگاه‌ از شما براي‌ تدريس‌ دعوت‌ كرده‌ است‌؟

براساس‌ قرارداد تدريس‌ كه‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشكده‌ رياضي‌ دانشگاه‌ تبريز با من‌منعقد كرده‌ است‌، تدريس‌ درس‌ دو واحدي‌ «زبان‌ و ادبيات‌ تركي‌» را در 16 هفته‌برعهده‌ گرفته‌ام‌.

• اين‌ كلاس‌ از چه‌ تاريخي‌ شروع‌ شده‌ و كي‌ به‌ اتمام‌ خواهد رسيد و آيا امتحان‌ هم‌ به‌عمل‌ خواهد آمد؟

نخستين‌ جلسه‌ كلاس‌ «زبان‌ و ادبيات‌ تركي‌» در روز پنجشنبه‌ 18/9/79 برگزار گرديدو تا 15/2/79 ادامه‌ خواهد داشت‌ و در نيمه‌ دوم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 79 امتحان‌ رسمي‌ ازدانشجويان‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و به‌ قبول‌ شدگان‌ گواهي‌ ممهور به‌ مهر دانشگاه‌ صادر واعطاء خواهد گرديد.

• نقش‌ مسئولان‌ دانشگاه‌ تبريز چيست‌؟

ما تلاش‌ خواهيم‌ كرد كه‌ مسئولان‌ دانشگاه‌ تبريز را متقاعد به‌ اجراي‌ دقيق‌ قانون‌ و درحيطه‌ فعاليتهاي‌ خودشان‌ بكنبم‌ و به‌ آنها يادآور شويم‌ كه‌ خدمات‌ واقعي‌ به‌ مردم‌ ونظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ وقتي‌ مؤثر خواهد افتاد كه‌ حالت‌ كليشه‌اي‌ و ديكته‌ شده‌نداشته‌ باشد و با لمس‌ واقعيت‌ها و نيازهاي‌ منطقه‌اي‌ و بر شالوده‌ خواست‌ عمومي‌پي‌ريزي‌ شود و روند مردمي‌ داشته‌ باشد.
هم‌ از اين‌ روي‌، به‌ نظر من‌ بايد مسؤولان‌ دانشگاه‌ تبريز به‌ خواست‌ بحق‌دانشجويان‌ توجه‌ كنند و اين‌ درس‌ را براي‌ دانشجوياني‌ كه‌ امتحانات‌ آن‌ را با موفقيت‌پشت‌سر مي‌نهند، بعنوان‌ يك‌ درس‌ اختياري‌ دو واحدي‌ بطور رسمي‌ بپذيرند وامتيازات‌ بايسته‌ را به‌ دانشجو اعطاء نمايند.

• آيا برگزاري‌ اين‌ كلاسها وظيفه‌ مسئولان‌ دانشگاه‌ تبريز نيست‌؟

البته‌، همانگونه‌ كه‌ شما اشاره‌ كرديد، برگزاري‌ اين‌ كلاسها جزو وظايف‌ مسئولان‌دانشگاه‌ است‌. برگزاري‌ درس‌ دو واحدي‌ «زبان‌ و ادبيات‌ تركي‌» در سال‌ 1370 بعنوان‌يك‌ درس‌ دو واحدي‌ از سوي‌ شوراي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ تصويب‌ شده‌ است‌ و تا كنون‌ دربسياري‌ از دانشگاههاي‌ تهران‌ از جمله‌ دانشگاه‌ امام‌ صادِ(ع‌)، دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌،صنعتي‌ شريف‌، شهيد بهشتي‌، علوم‌ پزشكي‌ تهران‌، علم‌ و صنعت‌، واحدهاي‌ مختلف‌دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ و دانشگاه‌ اروميه‌ با دخالت‌ مستقيم‌ خود مسئولان‌ دانشگاه‌ اجرا وتدريس‌ شده‌ است‌، ولي‌ علت‌ اينكه‌ چرا مدّعيان‌ رياست‌ و رهبري‌ در دانشگاه‌ تبريزعاجز و ناتوان‌ از اجراي‌ اين‌ برنامه‌ در تبريز هستند، قابل‌ تأمل‌ است‌.اينان‌ اغلب‌ از «جوّ»و مسائلي‌ نظير «سوءاستفاده‌» و «مخالفت‌» ناله‌ مي‌كنند و با قيافه‌هاي‌ كليشه‌اي‌ حق‌بجانب‌ بهانه‌گيري‌ مي‌كنند و به‌ هر تقدير، مايل‌ به‌ اجراي‌ اين‌ برنامه‌ رسمي‌ دولتي‌نيستند و عقيده‌ دارند : «سري‌ را كه‌ درد نمي‌كند، نبايد دستمال‌ بست‌»! اما طيف‌دانشجويي‌ پذيرايي‌ اين‌ بهانه‌ها نيست‌ و طالب‌ اجراي‌ تمام‌ و كمال‌ قانون‌ است‌.
هم‌ از اين‌ روي‌ پيش‌ افتاده‌اند و همت‌ خود را بدرقه‌ اين‌ راه‌ مقدس‌ مي‌كنند.

• آيا برنامه‌ درسي‌ را شما خودتان‌ تعيين‌ كرده‌ايد؟

برنامه‌ درسي‌ كلاس‌ را من‌ تعيين‌ نمي‌كنم‌، شوراي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ تعيين‌ كرده‌است‌ وآن‌ بدين‌ قرار است‌ كه‌ يك‌ دوره‌ كامل‌ صرف‌ زبان‌ تركي‌ آذربايجاني‌به‌ همراه‌ نمونه‌هايي‌از متون‌ نظم‌ و نثر تركي‌ دوره‌ اسلامي‌ تدريس‌ شود. بخش‌ نخست‌ را بصورت‌ كاربردي‌در كلاس‌ با دانشجو كار مي‌كنم‌ و بر اساس‌ سرفصل‌هاي‌ موجود، جزوه‌ درسي‌ لازم‌ رانيزتهيه‌ كرده‌ام‌ كه‌ در اختيار دانشجويان‌ است‌. براي‌ بخش‌ دوم‌ هم‌ كتاب‌ «برگزيده‌ متون‌ نظم‌و نثر تركي‌» را تدريس‌ مي‌كنم‌ كه‌ در سال‌ 1371 تأليف‌ كرده‌ام‌ و جلد اول‌ آن‌ و دوم‌ آن‌ازسوي‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف‌ چاپ‌ شد و چند سال‌ است‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

• ممكن‌ است‌ برنامه‌ تدريسي‌ خود را بطور خلاصه‌ بيان‌ بفرمائيد؟

كتاب‌ «برگزيده‌ متون‌ نظم‌ و نثر تركي‌» حاوي‌ معرفي‌ آثار گرانقدر اسلامي‌ است‌ كه‌ از«قوتادغو بيليغ‌» شروع‌ شده‌ به‌ «حيدر بابايا سلام‌» ختم‌ مي‌گردد. در اين‌ كتاب‌، از هر يك‌ ازآثار نظم‌ و نثر تركي‌ نمونه‌هايي‌ معرفي‌ شده‌ است‌. دانشجو در اين‌ دوره‌ با محتواي‌آثاري‌ چون‌ نهج‌الفراديس‌ (قرن‌ چهارم‌)، عتبة‌الحقايق‌ (قرن‌ پنجم‌)، ديوان‌ حكمت‌ (قرن‌ششم‌)، قيرخ‌ حديث‌ (قرن‌ ششم‌)، دده‌ قورقود (قرن‌ پنجم‌)، ديوان‌ تركي‌ مولوي‌ (قرن‌هفتم‌)، كلاملار اثر قوشچو اوغلو (قرن‌ هفتم‌)، قاضي‌ برهان‌الدين‌ (قرن‌ هشتم‌)، قارامجموعه‌ (قرن‌ نهم‌) آثار عمادالدين‌ نسيمي‌، شاه‌ اسماعيل‌ ختائي‌، قوسي‌ تبريزي‌،حبيبي‌، محمدبن‌ سليمان‌ فضولي‌، ميرزا صائب‌ تبريزي‌، ملا پناه‌ واقف‌، ملا ولي‌ودادي‌، قاسم‌ بيگ‌ ذاكر، راجي‌، صراف‌، شكوهي‌، لعلي‌، ساهر و شهريار و جز آن‌ آشنامي‌شود. همينگونه‌ در كنار تدريس‌ متون‌ و صرف‌ زبان‌ تركي‌، دانشجو را با مباحثي‌ ازاتيمولوژي‌ و ريشه‌شناسي‌ لغات‌ تركي‌ و ادبيات‌ تطبيقي‌ تركي‌ و فارسي‌ و عربي‌ آشنامي‌سازيم‌.

• آيا علاوه‌ بر دانشكده‌ رياضي‌ در دانشكده‌هاي‌ ديگر هم‌ اين‌ برنامه‌ اجرا مي‌شود يا نه‌؟

فعلا دانشكده‌ رياضي‌ از من‌ دعوت‌ كرده‌ و قرارداد منعقد ساخته‌ است‌. اميدواريم‌ اين‌كلاس‌ در سال‌ تحصيلي‌ آينده‌ و حتي‌ در نيمسال‌ آينده‌ در همه‌ دانشكده‌هاي‌ دانشگاه‌تبريز بطور جدي‌ و رسمي‌ تدريس‌ شود. مسئولاني‌ كه‌ به‌ هر دليلي‌ مانع‌ اجراي‌ اين‌برنامه‌ هستند، يا خيانت‌ مي‌ورزند و يا دچار جهالت‌ هستند و ناآگاهانه‌ آب‌ در آسياب‌دشمن‌ مي‌ريزند و با بي‌اعتنايي‌ به‌ نياز منطقه‌ و خواست‌ عمومي‌ و ايجاد سدّ در برابراجراي‌ قانون‌، به‌ دشمن‌ تراشي‌ و ايجاد نارضايتي‌ عمومي‌ و تهيه‌ خوراك‌ براي‌سرويسهاي‌ اطلاعاتي‌ اجنبي‌ مدد مي‌رسانند. دولت‌ و مردم‌ بايد محيط‌ مقدس‌ دانشگاه‌را از لوث‌ وجود چنين‌ افرادي‌ پاك‌ سازند و دانشگاه‌ را از چنگال‌ زهر آگين‌ سوء مديريت ‌آن‌ها برهانند.

• استاد، اخيراً شايع‌ شده‌ كه‌ عده‌اي‌ قصد تعطيلي‌ كلاس‌ شما را دارند. اين‌ شايعه‌ تاچه‌حد صحت‌ دارد؟

احدي‌ نمي‌تواند كلاس‌ من‌ را تعطيل‌ كند.كلاس‌ فقط‌ در دو حال‌ قابل‌ تعطيل‌ است‌.حالت‌ اول‌ آنكه‌ دانشجو به‌ كلاس‌ نيايد. حتي‌ اگر يك‌ دانشجو هم‌ در كلاس‌ بنشيند، من‌درس‌ خواهم‌ گفت‌. و بايد عرض‌ كنم‌ كه‌ استقبال‌ به‌ حدي‌ است‌ كه‌ اغلب‌ جا براي‌نشستن‌ نيست‌ و بيشتر آقايان‌ سرپا مي‌ايستند. حالت‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ امضاءكنندگان‌قرارداد تدريس‌، بطور رسمي‌ و مكتوب‌ قرارداد را، طبق‌ شرائط‌ ذكر شده‌ در آن‌ فسخ ‌نمايند و در اين‌ صورت‌، من‌ حق‌ خواهم‌ داشت‌ از طريق‌ قوه‌قضائيه‌ مسأله‌ي‌ فسخ‌ رادنبال‌ كنم‌. به‌ هر حال‌ شأن‌ كلاس‌ و تحقيقات‌ علمي‌ در آن‌ است‌ كه‌ به‌ دور از بازيهاي‌سياسي‌ و به‌ قصد پژوهشهاي‌ علمي‌ صرف‌، تشكيل‌ گردد.
كلاس‌ ما هم‌ يك‌ كلاس‌ صددرصد علمي‌ و فني‌ است‌ و به‌ دور از هرگونه‌ سياسي‌بازي‌ و رقاصي‌هاي‌ جناحي‌ برگزار مي‌شود، مانند همه‌ كلاسهاي‌ تخصصي‌ و علمي‌،صبغه‌ تحقيقاتي‌ و پژوهشي‌ دارد و من‌ اميدوارم‌ كه‌ از ميان‌ فارغ‌التحصيلان‌ ساعي‌ و باذكاوت‌ اين‌ كلاس‌، افرادي‌ پيدا شوند كه‌ در آينده‌ سكّان‌ تركي‌ پژوهي‌ را در ايران‌ به‌دست‌ گيرند و تبليغات‌ مسموم‌ تركي‌ ستيزان‌ را در منطقه‌ بي‌ثمر سازند.

از اينكه‌ براي‌ پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ ما، وقت‌ گرانبهاي‌ خود را در اختيارمان‌ گذاشتيد سپاسگزاريم‌.
من‌ هم‌ سپاسگزارم‌.

دیدگاه‌ها   

کامران
+1
دستد طلا ممنونم
مرسی
:lol: :D ;-) :roll: :-*
پاسخ دادن
رامین
+2
یاشاسین اذربایجان
یاشاسین تورک
پاسخ دادن
همدانلی امیر
+2
یاشاسین اوستاد چوخ گوزلدی
اگر سووای دانشگاهلاردادا اولسا چوخ یاخشی اولار
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید