وقتی بشارتی نیست

  - 12-

 زيبايي دروني، بهترين لباس است. لباس‌هاي فاخر شايد بتواند چهره‌ي مكدّر و رنجور را پنهان كند. مانند خطاطي كه خطش از حالت اعتدال و اسلوب خارج شده است و آن را با تذهيب و قلم‌گيري زيبا مي‌كند. چشم‌ها با مشاهده‌ي طرح تذهيب، ديگر نمي‌توانند خطاي خط را تشخيص دهند. چشم‌ها مسحور مينياتور مي‌شود. انسان نبايد خودش را در پشت چيزي پنهان كند. آن موقع به همان چيزها وابستگي شديد پيدا مي‌كند، در نتيجه پس از مدتي، آشكار كردن خويش دشوار خواهد شد. شايد كسي بخواهد كاستي‌هايش را با چيز ديگري بپوشاند، در حالي كه بايد آن را براي خودش آشكار كند تا بتواند مورد توجه و آگاهي قرار گيرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید