وقتی بشارتی نیست

- 5-

حقیقت برای یك انسان گرفتار در ظلمت، حقیقتی است كه ساخته‌ی نوع زندگی، نیازها و عقاید او است. با چنین چیزی می‌تواند از تمامی شئونات زندگی خود حمایت كند. زیرا زندگی، غیر قابل پیش‌بینی است و به چیزی نیاز هست تا امنیت خاطر ایجاد كند. پذیرش و دست كشیدن از چنین قصه‌ای بسیار دشوار است. مواجه شدن راستین با حقیقت، ممكن است وابستگی‌ها و محاسبات او را در خطر بیاندازد. این راه، راهی است كه به ایثار و تسلیم عمیق نیاز دارد. در این‌جا دیگر امیال و آرزوهای گوناگون بشری جایی ندارند ولی او به عقایدی احتیاج دارد كه حسابگری‌هایش را حمایت كند؛ تا او را به آرزوهایش برساند؛ و مال و اموال و دلبستگی‌هایش را در خطر نیاندازد.  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید