سخنان حکمت آموز

- 1-

 قدم اول را كه برداشتی، قدم آخر را نیز برداشته‌ای و زمان، حجابی است بر چهره‌ی این حقیقت بزرگ. جوینده، همان یابنده است. پرده‌ه‌ی زمان و مكان كه كنار برود، حقیقت آشكار مي‌شود. اول و آخر توأمند. به همین دلیل اولین قدم حائز اهمیت است و باید در هوشیاری و آگاهی، برداشته شود. پس از آن، نگران نباش كه چقدر بتوانی قدم برداری. زیرا هر قدم را كه برداشتی، نویدبخش گامی دیگر است و بالاخره، این راه به مقصد خویش منتهی مي‌شود. زمانی كه بذری را كاشتی، آن‌گاه اگر دقت كنی مي‌توانی میوه‌هایش را در درونش ببینی. این امر مخصوصا در سیر معنوی و درونی انسان صدق مي‌كند. نگران زمان و این‌که كی به مطلوب مي‌رسی نباش، بلكه هر قدم را با مراقبت و هشیاری بردار!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید