چاپ

به دلیل وفور انتحال و سرقت ادبی از آثار استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق در طی سالهای اخیر، استفاده از متن کتابهای ایشان فقط با ذکر منبع و نام مولف، بلامانع است.  

نام کتاب: لغات لهجه تبریز

مولف: کوئیجی هانه دا

مقدمه و تصحیح: دکتر حسین محمدزاده صدیق

دانلود کتابهای دکتر حسین محمدزاده صدیق

 

DOWNLOAD