چاپ

 مشخصات کتابکتابهای دکتر حسین محمدزاده صدیق دوزگون

نام كتاب: مسايل ادبيات نوين ايران
ناشر: دنيا
مؤلف: م. حسينوف، ح. بلوري، ع. حميدوا و . . . 
محل نشر: تهران
سال نشر: 1380 
نوبت چاپ: اول 
موضوع: ادبيات
121ص.
قطع:رقعي.

 شرح مختصر كتاب

كتاب نامبرده نزديك بيست گفتار از استادان و اديبان ايران شناس آذري را در بر دارد كه هر يك گوشه‌اي از مسايل ادبي ايراني را بررسي مي‌كند. ترجمه‌ي چند گفتار از اين كتاب كه پيرامون برخي از مسايل ادبي ايران، از جنبش مشروطه به اين سو سخن مي‌گفت، در مجموعه‌ي حاضر گرد آمد. در گفتار نخست بانو «حكومه بلوري» گوشه‌اي از خلاقيت ايرج ميرزا و بنيان ادبيات كودك در ايران را با مثال‌هاي روشن باز مي‌نمايد، در گفتار دوم بيوك آقا حسينوف، دكتر ادبيات از تاريخ تكامل، ويژگي‌ها و ماهيت جريان شعر نو سخن مي‌دارد و شعر نو حقيقي را از موج نو و فرماليسم دروغين كه در ادبيات معاصر فارسي ريشه مي‌دواند، باز مي‌شناساند. بانو «حميداوا» و پروفسور «وحدت سلطانزاده» نيز از مسأله‌ي «آزادي زن در شعر فارسي» و «مبارز عليزاده» پيرامون جهانبيني سياسي ملكم خان و تكامل انديشه‌ي سياسي در ايران در دوران مشروطيت، با اشاره به نقش و تأثير نوشته‌هاي متفكر بزرگ شرق «ميرزا فتحعلي آخوندزاده» و با دادن نمونه‌هايي از آثار ميرزا ملكم خان سخن مي‌گويد. انجامين گفتار از بانو «زمرد شفيعوا»ست كه درباره‌ي سنن منظومه در ادبيات معاصر كردي بحث مي‌كند و نمونه‌هايي از شاعران مترقي كرد نظير كامه‌ران، مصطفا خوشناو، دلزار، ذبيحي و دوام سنن شاعراني چون عبدالله گوران، جگرخون و قدري جان سخن به ميان مي‌آورد.