چاپ

لوح تقدیر هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی به استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

مهرماه 1392

MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ