چاپ

میزان الاوزان امیر علیشیر نوایی تصحیح دکتر حسین محمدزاده صدیقکتاب «میزان الاوزان» اثر امیر علیشیر نوایی در 200 صفحه به قطع رقعی همراه با افزوده‌ها منتشر شد. دکتر حسین محمدزاده صدیق ضمن تصحیح متن ترکی جغتایی و ترجمه به فارسی، مقدمه‌ای جامع در معرفی شخصیت علمی نوایی، آثار او و کتاب حاضر نگاشته‌اند. در زمینه‌ی «نوایی پژوهی» پس از نشر کتاب‌ «محاکمة اللغتین» این دومین کتابی است که از نوایی توسط ایشان تصحیح شده است. «خلاصه‌ی عباسی» نیز که در شرح لغات دشوار آثار نوایی و در واقع خلاصه‌ شده‌ی کتاب «سنگلاخ» اثر میرزا مهدی‌خان استرآبادی است، توسط ایشان در سال 1390 روانه‌ی بازار نشر شده است.

فهرست کتاب «میزان الاوزان» به شرح زیر است:

در  زندگی  و  آثار امیر علیشیر نوايی

1- 1. زایش و رسایی

2- 1. زندگی سیاسی

3- 1. بناهای خیر و خدمات امیر علیشیر در خراسان  

4- 1. نوایی و جامی

5- 1. نابغه‌ی جهان اسلام

6- 1 . آثار امیر علیشیر نوایی

■  خزائن المعانی

■  دیوان فارسی

■  خمسه‌ی نوایی

■  لسان الطّیر

■  رساله‌ی معما

■  مجالس النّفائس

■  نسایم المحبّة مِن الشَمایم الفُتوّة

■  سراج المسلمین در عقاید دینی.

■  محبوب القلوب

■  محاكمة اللّغتین

■  مناجات

■  چهل حدیث

■  نظم الجواهر

■  تاریخ انبیاء و حكماء

■  تاریخ ملوك عجم

■  زبدة التواریخ

■  حالات سید حسن اردشیر بیگ

■ خمسة المتحیرین

■  حالات پهلوان محمد

■  وقفیه

■  منشآت

 

7- 1. میزان الاوزان

 

متن رساله میزان الاوزان

[تحميديه]

[سبب تألیف]

[فن عروض]

[معنای عروض]

[ارکان وزن]

[هشت اصل عروض]

فصل [در شناخت زحاف و فروع]

[1.] مفاعیلن

[2.] فاعلاتن

[3.] مستفعلن

[4.] مفعولاتُ

[5.] فعولن

فصل [ در شناخت اوزان و بحور]

نام‌های بحرها

طویل

مدید

بسیط

وافر

کامل

[دایره‌ي مؤتلفه]

[دایره‌ی مختلفه]

[دایره‌ی متفقه]

[دایره‌ی متنوعه]

[دایره‌ی مجتمعه]

[دایره‌ی مختلطه]

[دایره‌ی مشتبهه]

فصل-  [تقطیع شعر]

[فصل اجزاء بیت]

بحر هزج

[امثله‌ی زحافات هزج اخرم و اخرب]

مثال‌های زحافات هزج اخرم از رباعی در زبان تركی

[مثال‌های زحافات هزج اخرب از رباعی در زبان تركی]

شجره‌ی اخرم

شجره‌ی اخرب

بحر رجز

بحر رمل

[بحر منسرح]

[دایره‌ي دوم]

[بحر مضارع]

[بحر مقتضب]

[بحر مجتث]

[دایره‌ي سوم]

[بحر سریع]

[بحر جدید]

[بحر قریب]

[بحر خفیف]

[بحر مشاكل]

[دایره‌ي چهارم]

[بحر متقارب]

[بحر متدارك]

[دایره‌ي پنجم]

[دایره‌ي ششم]

[بحر كامل]

[بحر وافر]

[دایره‌ي هفتم]

[بحر طویل]

[بحر مدید]

[بحر بسیط]

[اوزان تركی]

[1. پربها]

[2. تویوغ]

[3. قوشوق]

[4. چنگه]

[5. محبت‌نامه]

[6. مستزاد]

[7. آرازواری]

[8 . اوزماغ بودای بودای]

[9. توركی]

[خاتمه]

 

افزوده‌ها

1. نام‌هاي اجزاي افاعيلي

2. اصطلاحات عروضي

3. وثيقه