چاپ

هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با حضور استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با حضور استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongres

در هشتمین کنگره‌ی بین المللی تورکولوژی دانشگاه استانبول، استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق مقاله‌ی خود را با موضوع «قارا مجموعه شیخ صفی الدین و ابطال تئوری زبان آذری احمد کسروی» ارائه کردند. این کنگره دیروز، جمعه خاتمه یافت.

از آقای نبی (Nebi Bey) به خاطر ارسال عکس‌ها از دانشگاه استانبول، قدردانی می‌کنیم.

Nebi Beyden teşekkür ediyoruz