چاپ

تصاویر زیر مربوط است به حضور دکتر ح. م. صدیق در هشتمین کنگره بین المللی تورکولوژی که تازه به دست ما رسیده است. از آقای نبی (Nebi Bey) به خاطر ارسال عکس‌ها از استانبول قدردانی می‌کنیم. فردا جمعه، روز آخر این کنگره و روز اختتامیه است.

هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با حضور استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

دکتر حسین محمدزاده صدیق در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول، هشتمین کنگره تورکولوژی استانبول

هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با حضور استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با حضور استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با حضور استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با حضور استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق